Tuesday, September 2, 2014

Hình Ngày Xưa / các Sĩ Quan Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật


Hàng đứng: từ trái qua phải:
Thiếu Tá : Nguyễn triệu Luỹ ( truyền tin), Đại Uý Bùi Minh, Thiếu Tá Đặng quang Sử, Đại Tá Hồ Tiêu, Trung Tá Ngô văn Hùng ( trùm tình báo SLL), Thiếu Tá Nguyễn Tuấn Minh ( CĐ 1&2&3),Thiếu Tá Hồ Châu Tuấn 

Hàng ngồi trước: 
Đại Uý Lê Minh, Đại Uý Đoàn Châu Tuấn, Đại Uý Nguyễn Cẩm, Đại Uý Tống Hồ Huấn, Đại Uý Trần Trung Ginh

Đại Tá Hồ Tiêu người sáng lập và tổ chức Sở Liên Lạc /
Bộ Tồng Tham Mưu QLVNCH
và cũng là vị Chỉ Huy Trưởng đầu tiên của Sở Liên Lạc
Đại Tá Hồ Tiêu đi tù hơn 13 năm và mất tại Bình Hòa Gia Định

Đại Tá Hồ Tiêu

Trung Úy Hồ Tiêu
Sĩ Quan Nhảy Dù trong Quân Đội Pháp

No comments:

Post a Comment