Saturday, August 30, 2014

NT Tống Hồ Huấn Before and Today

Tống Hồ Nguyên Hoàng editing Dad picture
Đễ nhớ lại một thời oanh liệt

 Trên xe đò Hoàng sáng thứ Bảy 10:00 AM 30 tháng 8 năm 2014
NT Tống Hồ Huấn, NT Liêu Quang Nghĩa, NT Lê Minh đang đọc báo
tháp tùng cùng BCH nhẹ 


No comments:

Post a Comment