Friday, August 29, 2014

Thăm Chiến Hữu Năm Xưa / San Diego California /Lê Đí Chiến Đoàn 1 Xung Kích


No comments:

Post a Comment